Устав

Устав на Пещерен Клуб Хеликтит

У С Т А В

на сдружение с нестопанска цел

Пещерен клуб “Хеликтит”

 

 

ГЛАВА I. Наименование, правен статус, седалище, цел и задачи.

 

ЧЛЕН 1. Наименованието на сдружението е „ПЕЩЕРЕН КЛУБ ”ХЕЛИКТИТ”

ЧЛЕН 2. Пещерен клуб ”ХЕЛИКТИТ” е доброволна, независима, самоуправляваща се, неправителствена и неполитическа организация с нестопанска цел в частна полза. Основната и цел е осъществяване на дейност в областта на пещерното дело и спелеологията.

ЧЛЕН З, Пещерен клуб ”ХЕЛИКТИТ” е юридическо лице с идеална цел и се учредява без срок.

ЧЛЕН 4.  (Променена, ОС – 25.03.2017 г.) Седалището на пещерен клуб ”ХЕЛИКТИТ” е: гр. София, п. к. 1202, общ. Столична, р-н Оборище, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 42.

ЧЛЕН 5, Пещерен клуб ”ХЕЛИКТИТ” си поставя следните основни цели и задачи:

ал. 1. Развиване, насърчаване и популяризиране дейностите по изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите н карстовите райони в страната и чужбина.

ал. 2. Подпомагане и насърчаване на своите членове при извършването на изследователска дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална основа.

ал. 3. Организиране и провеждане дейности по откриването, проучването, научното изследване и опазването на пещерите и карста като цяло.

ал. 4. Пространно информиране на обществеността за прояви и постижения в областта на пещерното дело, спелеологията и екологията, както и за необходимостта от опазването на природата, и в частност пещерите и карстовите райони.

ал. 5. Задоволяване и защитаване на специфичните потребности и интереси на своите членове, както и насърчаване творческата им активност и инициатива.

ал. 6. Организиране и провеждане на курсове за обучение по предмета на своята дейност.

ал. 7. Подпомагане на други сродни организации и държавни институции в изследването и опазването на карста.

ал. 8. Участие в международния обмен на опит в областта на пещерното дело, спелеологията и екологията и вземане на участие в дейността на други национални и международни организации.

ал. 9. Осъществява младежки дейности в областта на пещерното дело, спелеологията и екологията.

ЧЛЕН 6. Пещерен клуб ”ХЕЛИКТИТ” може да членува в национални и международни организации.

 

ГЛАВА II. Членство

 

ЧЛЕН 7. Членуването в сдружението е доброволно.

ал. 1. В сдружението могат да членуват физически дееспособни лица, независимо от техния пол, служебно положение, етническа и религиозна принадлежност.

ЧЛЕН 8. Членовете на клуба биват:

ал. 1. Редовни и почетни.

т. а. редовен е всеки член, който приема устава на сдружението и е платил годишния си членски внос в установения срок;

т. б. почетни членове са заслужили или дългогодишни членове на клуба, или лица, допринесли за неговото развитие.

ал. 2. Членовете на сдружението не могат да бъдат едновременно редовни и почетни.

ал. З. Членовете на сдружението се избират от общото събрание, по предложение на управителния съвет, въз основа на писмено заявление.

ал. 4. Членството се прекратява:

т. а. при едностранно волеизявление, чрез писмена декларация;

т. б. (Променена, ОС – 25.03.2017 г.) при неплащане на годишния членски внос за срок повече от една година;

т. в. при системно нарушаване на устава, вътрешните правила, поради уронване престижа на сдружението, поради неколегиално и неморално поведение;

т. г. при условията на ал. 4, т. в. от настоящия член, членство се прекратява с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общото събрание на сдружението.

ЧЛЕН 9. Права на членовете на сдружението:

ал. 1. Редовните членове на сдружението могат:

т. а. да правят предложения за дейността на сдружението;

т. б. да получават информация за цялостната дейност и изпълнението на набелязаните цели, задачи и програми;

т. в. да участват във всички дейности на клуба;

т. г. да участват в общото събрание с право на глас;

т. д. да ползват равноправно материалната база по определения за това ред;

т. е. да избират и да бъдат избирани;

т. ж. да представляват сдружението след решение на управителния съвет или общото събрание.

ал. 2. Почетните членове на сдружението имат права по т. т. а, б, в, ж от ал. 1. Те участват в общото събрание на сдружението със съвещателен глас.

ал. 3. (Нова, ОС – 25.03.2017 г.) Членове на сдружението, които не са заплатили годишния си членски внос в определения срок, имат право да замразят членството си в клуба за срок до една година.

т. а. За периода на замразено членство, клубните членове имат правата само по чл. 9, ал. 1, точки б. и в.

т. б. Редовното членство се възстановява автоматично след заплащане на встъпителна вноска по чл. 27, ал. 1, т. б и на годишния членски внос за текущата година.

ЧЛЕН 10. Всеки член на клуба е длъжен:

ал. 1. Да спазва устава на дружеството и взетите от неговите органи на управление решения.

ал. 2. Да плаща годишния членски внос в установения за това срок.

ал. З. Да полага грижи на добър стопанин за опазване на материалната база.

ал. 4. Да работи за издигане престижа на клуба, спелеологията и пещерното дело.

ал. 5. Да участва активно в мероприятията и дейността на клуба.

ал. 6. Да пази честта и престижа на сдружението.

ал. 7. Да спазва общоприетите норми за колегиалност и морално поведение.

ЧЛЕН 11. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на редовния членски внос.

ЧЛЕН 12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми, и не преминават върху други лица при прекратяване на членството или смърт,

ЧЛЕН 13. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може бъде предоставено другиму само с изрично пълномощно, но не за по-дълго от 1 година след датата на упълномощаването.

 

ГЛАВА III. Органи на управление, контрол, средства.

 

ЧЛЕН l4. Органите на управление на пещерен клуб ”ХЕЛИКТИТ” са Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС).

ЧЛЕН 15. ОС е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове. То има следните права:

ал. 1. Да изменя и допълва устава.

ал. 2. Да приема други вътрешни актове.

ал. 3. Да избира, с тайно или явно гласуване, за срок от четири години, и да освобождава членовете на УС.

ал. 4. От избраните членове на УС, да избира за срок от четири години председател на сдружението, който е и председател на УС.

ал. 5. По предложение на управителния съвет, да приема и изключва членове на сдружението.

ал. 6. Да взема решения за откриване и закриване на клонове.

ал. 7. Да взема решения за участие в други организации.

ал. 8. Да взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.

ал. 9. Да приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

ал. 10. Да приема бюджета на сдружението.

 ал. 11. Да взема решения относно дължимостта, размера и срока за плащане на членския внос или на имуществените вноски.

ал. 12. Да приема отчета за дейността на Управителния съвет.

ал. 13. Да отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на законите на Р България, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

ал. 14. Да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на сдружението.

ЧЛЕН 16. Решенията на ОС са задължителни за УС и членовете на сдружението.

ЧЛЕН 17. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Обжалването може да се направи от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора, пред съда по регистрацията на сдружението в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ЧЛЕН 18. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на ОС са нищожни. Те могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ЧЛЕН 19. Свикване на ОС.

ал. 1. Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

ал. 2. Общото събрание се свиква от Управителния съвет, по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

ал. 3. Всеки член на клуба е длъжен да посочи писмено в заявление до председателя, по свои избор, пощенски или електронен адрес за връзка, Председателят поддържа и актуализира списък на членовете на клуба и така посочените адреси.

ал. 4. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общо събрание и по чия инициатива то се свиква. Председателят или упълномощено от него лице изпраща съобщение съдържащо всички данни по предходното изречение до всички клубни членове най-малко 1 месец преди датата на събранието. Всеки член се счита за уведомен в деня на изпращането на съобщението на адреса на съответния член, според списъка по ал. 3.

ал. 5. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

ЧЛЕН 20. Кворум. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

ЧЛЕН 21 . Гласуване.

ал. 1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

ал. 2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

т. а. него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;

т. б. до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ЧЛЕН 22. Вземане на решенията.

ал. 1. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

ал. 2. Решенията по чл. 8, ал. 3, т. в, чл. 5, ал. 1 и ал. 7, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, т. а се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

ал. 3. По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, ОС не може да взема решения.

ЧЛЕН 23. Управителен съвет (УС).

ал. 1. УС се състои най-малко от трима члена,

ЧЛЕН 24. Правомощия на УС.

ал. 1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

ал. 2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава.

ал. 3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

ал. 4. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.

ал. 5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

ал. 6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не съвпадат с правата на общото събрание на сдружението.

ал. 7. Назначава помощни органи:

т. а. касиер на клуба;

т. б. отговорник на колективната материална база и екипировката;

т. в. други отговорници подпомагащи дейността и организацията на сдружението;

т. г. членовете на помощните органи не могат едновременно да са членове и на УС на сдружението.

 ал. 8. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

ЧЛЕН 25. Заседания на УС.

ал. 1. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

ал. 2. УС може да взима решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

ал. 3. Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ал. 4. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 24 ал. 2 и 5 - с мнозинство от всички членове. В Устава може да се предвиди решенията, с изключение на тези по предходното изречение, да се взимат и с друго мнозинство.

ал. 5. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

ал. 6. При системно неявяване на членове на УС на редовни сбирки на управителния орган на сдружението, те могат да бъдат предлагани за отзоваване от останалите членове на УС и Председателя на сдружението, като отстраняването им се гласува от ОС.

ЧЛЕН 26. Председател на сдружението:

ал. 1. Председателят на сдружението се избира от ОС на сдружението за срок от четири години при условията на чл. 15, ал. 4.

ал. 2. Председателят представлява сдружението и действа от негово име и за негова сметка в рамките на своята компетентност.

ЧЛЕН 27. Сдружението набира средства от:

ал. 1. Членски внос.

т. а. (Нова, ОС – 25.03.2017 г.) Годишният членски внос се заплаща еднократно до края на месец март за текущата година;

т. б. (Нова, ОС – 25.03.2017 г.) Въвежда се встъпителна вноска, в размер на 25% от редовния членски внос, която се заплаща при възстановяване на редовното членство по реда на чл. 9, ал. 3, т. б.

ал. 2. Дарения и помощи.

ал. 3. Доброволен труд.

ал. 4. Всички други разрешени от закона дейности.

 

ГЛАВА IV. Преобразуване, прекратяване, ликвидация.

 

ЧЛЕН 28. Преобразуване.

ал. 1. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

ал. 2. След отделяне или разделяне на сдружението, новообразуваните юридически лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването.

ал. З. Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

ЧЛЕН 29. Прекратяване.

ал. 1. Сдружението се прекратява:

т. а. с решение на върховния си орган;

т. б. с решение на окръжния съд по седалището си, когато:

- не е учредено по законния ред;

- извършва дейност, която противоречи на Закона или е противна с обществения ред или на добрите нрави;

- е обявено в несъстоятелност.

ал. 2, решението по ал. 1 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

ЧЛЕН 30. Ликвидация.

ал. 1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

ал. 2. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

ал. 3. Имущество след ликвидацията:

т. а. разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва по решение на върховния орган, доколкото не противоречи на императивните разпоредби на законите. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взима от ликвидатора;

т. б. лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на прекратено юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

 

ГЛАВА V. Общи положения.

 

ЧЛЕН 31. (Променена, ОС – 25.03.2017 г.) Сдружението „Пещерен клуб „ХЕЛИКТИТ” има своя банкова сметка, печат, бланка, емблема и значка, почетни звания. Изключителните права по символиките принадлежат само на сдружението и на неговите членове. Използването на символиките е възможно само на договорни начала. Сдружението има свой щемпел и знак, утвърден от ОС.

ЧЛЕН 32. За всички неуредени случаи се прилагат общите правила на българското законодателство.

 

Този Устав е приет на Общо събрание на сдружението на 02 юни            2007 г. с протокол 01-ОС- 07 и влиза в сила от тази дата.

Уставът е допълнен и изменен от ОС на сдружението на 18.12.2010 г,, протокол 01-0010. Промените и допълненията влизат в сила от тази дата.

Уставът е допълнен и изменен от ОС на сдружението на 25.03.2017 г,, протокол 01/25.03.2017 г. Промените и допълненията влизат в сила от тази дата.

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.