Курс "Пещерняк" 2012-2013

Подготовка:
На 25.09.2012 г беше проведена първата среща на тема новия курс на която присъстваха: Живко Петров, Константин Стоичков, Алексей Жалов, Иван Петров, Венцислав Иванов, Мирослава Христова и Екатерина Стомболийска. Точките които бяха обсъждани бяха важни за подготовката и започването на новия курс.
- За начало на курса се определи датата 30.10.2012 г. (вторник). Тогава ще бъде първото събиране на желаещите за курса.
- Пробното ходене ще се проведе на 3 или.4.10.2012 г. (събота или неделя).
- Първата лекция на курса ще бъде на 06.11.2012 г. (вторник).
- Цената на курса бе фиксирана на 140 лв, платими на две вноски по 70 лв.
- Прие се като доба практика да се направи рекламна диплянка която да се разлепи на ключови места. За отговорник по направата на диплянката се нае Алексей Жалов. След направата на диплянката, същата да бъде пусната на мейллистата на клуба за разпечатване и разпространение.
- За координатор на курса бе избран Константин Стоичков.
- Константин Стоичков се наема да направи програмата и да я разпрати по мейллистата.
- Живко Петров предлага за завършването на курса курсистите да получават освен картончетата за завършен курс и нещо за спомен. Предлага да се направят фланелки за курсистите.
В подготвителния период курса беше рекламиран на доста места в интернет пространството в няколко сайта (www.Helictit.info, www.CavesBG.com) както и в някои групи в социалната мрежа. Беше направена рекламото плакатче, разпечатено и разлепено в различни висши и средни учебни заведения.

 

 
1. Период на провеждане:
Курс 2012-2013 се проведе в периода 30.10.2012г.- 01.05.2013г. Той беше с обща продължителност 6 месеца и 2 дни. Тук за отбелязване е, че беше направена поправка на двама от курсистите не издържали практическия си изпит. Поправката беше проведена на 1-2.06.2013 на Лакатник.

 
2. Инструкторски състав:
Специално за курса беше събран „Инструкторски състав”, който да отговаря за практическите и теоретичните занимания с курсистите. Той бе в състав: Инструкторски състав:
Инструктори-Константин Стоичков, Живко Петров, Иван Петров и Алексей Жалов.
Помощник инструктори- Венцислав Иванов, Цветелина Валерианова, Димитър Дишовски, Мартина Колева и Мирослава Рударска.
За главен координатор беше избран Константин Стоичков.
Поради причини от различен характер част от инструкторите и стажант инструкторите не успяха да се включат в практическите и теоретичните занимания. В занятията и лекциите активно се включиха Константин Стоичков, Иван Петров, Цветелина Валерианова и Венцислав Иванов. Хора от това ядро участваха в почти всички занятия и често се допълваха. Водиха лекции и взеха участие в някои практически занимания също така Живко Петров, Алексей Жалов, Димитър Дишовски, Мартина Колева и Мирослава Рударска, както и Веселин Мустаков, Веселин Дробенов, Магдалена Стаменова, Ивайло Иванов, Здравко Илиев и Д-р. Милен Танев. В помощ на практическите занимания се включиха и редица членове на клуба. Тази практика е сравнително нова за последните години, но даде добър резултат, най-вече имаше полза, че в процеса на обучение курсистите за се запознаят и с редица други клубни членове.

 
3. Курсисти и изпит:
Общ брой записали се курсисти 16 души: Георги Колев, Валентин Илиев, Ангел Игнатов, Дима Панайотова, София Фарук, Лидия Стойнева, Хелиана Дундарова, Аксиния Колева, Виктория Паева, Биляна Асенова, Яна Савова, Любомир Балабански, Валентин Денков, Антония Хубанчева, Ник Денков и Ивайло Милков.

 
Успешно завършили на 01.05.2013 г.: Георги Колев, Валентин Илиев, Ангел Игнатов, Дима Панайотова, София Фарук и Лидия Стойнева.
Не взели практическия си изпит на 01.05.2013г.: Хелиана Дундарова и Аксиния Колева.
Взели практическия си изпит на 01.06.2013г.: Хелиана Дундарова и Аксиния Колева.
Незавършили поради неявяване на практики: Виктория Паева, Биляна Асенова, Яна Савова, Любомир Балабански и Валентин Денков.
Напуснали: Антония Хубанчева, Ник Денков и Ивайло Милков.
В периода на записване успяха да се включат шестнадесет курсисти. Веднага след записването поради ангажираност отпадна Антониа Хубанчева. За сметка на това се записаха още трима курсисти; Любомир Балабански, Валентин Денков и Ник Денков. В последствие заради не явяване на практики отпаднаха; Ник Денков и Ивайло Милков. Така състава беше редуциран до 13 души. В края на курса поради системно не явяване на практически занятия в края на курса отпаднаха Виктория Паева, Биляна Асенова, Яна Савова, Любомир Балабански и Валентин Денков. С тях беше проведен разговор и се достигна до извода, че ще се включат за началото на следващия курс или в началото на есента ще се направят няколко занятия за да си завършат курса при желание от тяхна страна. В края на периода на теоретичен и практически изпит се явиха общо 8 души; Георги Колев, Валентин Илиев, Ангел Игнатов, Дима Панайотова, София Фарук, Лидия Стойнева, Хелиана Дундарова и Аксиния Колева. Теоретичния изпит беше проведен в клубното помещение на 23.04.2013г. и в него като изпитна комисия влезнаха Константин Стоичков и Иван Петров с помощници Венцислав Иванов, Цветелина Валерианова и Мирослава Рударска. Този изпит беше издържан от всичките 8 допуснати до изпит курсисти. Практическия изпит беше проведен на скалите при „Малкия свод” на проходна край село Карлуково. В изпита се включи тричленна изпитна комисия в състав Константин Стоичков, Иван Петров и Красимир Колевски ПК „Луцифер” гр.Търговище. Курсистите се представиха и на теоретичния и на практическия изпит по слабо от възможностите си и показаното по време на курса и междинните тестове. Практическия изпит се състоеше в екипирането и дезекипирането на посочени от изпитната комисия системи. За отбелязване е, че поради топлото време изпита беше проведен привечер, а през деня курсистите екипираха системи на хладно в пещерата Свирчовица. Най-добре и без грешки при екипирането се представи Дима Панайотова, следват; Георги Колев, Ангел Игнатов, София Фарук Валентин Илиев и Лидия Стойнева. Хелияна Дундарова и Аксиния Колева не успяха да се справят с поставените задачи, въпреки, че беше направен компромис и им беше даден втори шанс и не успяха да си вземат изпита. За тях беше проведен втори изпит-тренировка на скалите пред Темната дупка и Алпийска поляна Лакатник на 01.06.2013г. Там те показаха стари слабости, но въпреки това успяха да се справят с екипирането на системи на Алпийска поляна и си взеха също така успешно изпита. В занятието участваха Иван Петров и Константин Стоичков.
 
4. Програмата:
Програмата за курса беше разработена на базата на програми от предишни курсове и опита който имаме до сега. Беше извършена и една генерална промяна с която курса се удължи значително, но за сметка на това се наблегна на „въжените” практически занятия. Промяната се изразяваше в по-ранното започване на курса в края на месец октомври. Целта беше, да се използва все още топлото време и още през 2012-та да започнат практическите занятия касаещи ТЕВ. След първите две задължителни пещерни практики започнаха въпросните занятия и курсистите още през 2012-та получиха основни познания за ТЕВ. През студените месеци беше прониквано в редица хоризонтални, водни и смесени пещери. С настъпването на пролетта отново се премина на практически занятия по ТЕВ и проникване в пропастни пещери. Наблегнато беше на екипирането на отвесни пасажи, особено в последната част на курса. Разбира се програмата даде и своите несъответствия и редица практики бяха заменяни по целесъобразност. На три пъти беше променяна и програмата. Промените бяха продиктувани главно от метеорологичните условия и след това от възможностите и напредването на курсистите. Все още нямаме изградена цялостна програма с удобни за целта полигони и пещери.

 
5. Място на провеждане и технически средства:
Теоретичните занятия за поредна година бяха проведени в помещението на клуба. За да не се смесват сбирките и по желание на курсистите те бяха провеждани в ден вторник. Практическите занятия бяха проведени спрямо програмата и настъпилите в нея промени и са отразени подробно в дневника на курса.
7. Обобщения и препоръки:
Като цяло курса мина успешно. Има все още „трески за дялане”. Правейки преглед на всички гореизредени точки в качеството си на координатор на курса ще се опитам да дам оценка, препоръка и критика по изброените акценти. Като цяло нещата се свеждат до вътрешна и стройна организация, обсъждане и премахване на възникналите по време на курса проблеми. Постоянна комуникация между провеждащите курса и взаимно допълване, както и комуникация с курсистите. Редно е също така всеки участвал от инструкторите и помощниците в курса да даде своите препоръки.
Период на провеждане: Като цяло периода е много дълъг и често курсистите а и водещите курса се изморяват и това води до отлив на хора и дезинтересирани в края на курса. Задължително при записването на курсистите трябва да се наблегне, че зимните практики са много важни и няма как да завършат курса ако в този период не се явяват. Като цяло трябва да се търси възможност курса да се съкрати поне с месец.
Личното ми предложение е курсовете да започват с месец по-рано, края на месец септември. Да се използва топлото време и да се наблегне в този период на ТЕВ. Практиките в този период задължително да са двудневни и при възможност- повече почивни дни да се направи, няколкодневна практика също касаеща ТЕВ. Някои от занятията касаещи ТЕВ да са изцяло практико-теоретични и на учебния полигон да бъдат запознавани с екипировката, видовете закрепвания и всичко касаещо ТЕВ, защото до сега показването на презентативен материал в помещението не дава нужните резултати. Зимата е добро време да се посещават повече пещери и то смесени при наличие, че курса е укрепнал на въже. Март месец при наличие на повече почивни дни в началото му и при добри метеорологични условия да се направи няколкодневно занятие по екипиране. При наличие, че курса се движи добре, не е проблем в средата на март да се направи и изпита им и в периода април-май при очертаващи се доста почивни дни да се използва времето и с вече завършилите курсисти да се отиде в райони с големи пещери. Така те ще бъдат по-качествено интегрирани и ще натрупат безценен опит. За момента дневниците от курсовете сочат, че курсистите по време на курса не влизат в големи пропастни пещери и това им куца в последствие, дори и като самочувствие. Има и втори вариант да се мине на двумодулен курс. Първия модул да е само ТЕВ и до декември курсистите да са приключили с движението по въже и екипирането. Като цяло това е напълно възможно и през януари да се влиза само по пещери и да се довършат останалите занятия през февруари. Така курса може да стане 5 или 4 месеца, но това трябва много да се прецизира за да няма отпадане от програмата на важни занятия и лекции.
Инструкторски състав: За времето на курса се утвърди едно ядро от четирима души. Останалите помагат според възможностите си. За съжаление четирима души са крайно недостатъчни понякога да „огреят” на всякъде, като се има предвид и, че те са и главни действащи лица и в останалата – изследователска дейност на клуба. Реално инструкторския състав и главния координатор допускат слабости не толкова в процеса на обучени, колкото в организирането на практиките и мобилността. Тук основен проблем е, че малцина от инструкторите имат автомобили и се стига до положение практиките на които може да се отиде само с автомобил да се заменят с такива с които да може да се пътува с влак. Редица комуникационни проблеми водят до дезорганизация, което прави впечатление на курсистите и това води до проблемни ситуации. За гладкото провеждане на курса трябва да са ангажирани минимум 6 инструктори и помощници. Те трябва често да се срещат и да стиковат практиките. Да се допълват и да са взаимно заменяеми. За да може по време на курса да си разпределят равномерно практиките и лекциите. Това е доста важно за да не се стига до ситуации на изнемогване, отлагане на практики и занижаване на критериите. Голям проблем е и, че помощниците и останалите хора от клуба не участват в квалификационни курсове и това ще доведе след няколко години пак до липсата на основни движещи инструктори. Трябва да се прецизира и посещенията на практическите занятия и от членове на клуба или бивши курсисти. При курсистите се явява синдрома на „вечния курсист” или „амбицирания бивш курсист-инструктор”, както и хора без квалификации да извземат функциите на инструкторите и помощниците. Това води до негативи и понижаване на авторитета на водещите на курса от една страна и до създаване на конфликтни ситуации. Положително е, че курсистите се запознават с нови хора, но главни действащи лица в обучението трябва да са хората поели ангажимента да водят курса. Също така нож с две остриета е смесването на практики с други клубове, доста често срещано при последния курс. Според мен особено при наличие, че курсовете са на различен етап от обучението такива смесени практики трябва да се избягват.
Курсисти и изпит: През изминалата година в курса се записаха доста над очакваното от нас като число хора. Това доведе и до закупуването на повече материална база, което е положително и е една добра инвестиция. За напред не трябва да спира и процеса по обновяването на материалната база свързана с провеждането на курсовете. Въпреки това в момента възможностите ни са да обучаваме не повече от 10 курсисти. За повече от посочената бройка пак ще се наложи да искаме инвентар-личен от членове на клуба или други клубове, което води и до редица неудобства. За отбелязване е, че аз като главен координатор допуснах грешката след започване на курса да се запишат още трима души, което в даден момент наруши баланса. В предния курс в доста късен етап се записаха също двама души и в последствие станаха доста активни и дори членове на клуба, но тук всичко опира до лична мотивация. Според мен курса не трябва да надвишава 10 души и да се включват нови участници само при налагащи се обстоятелства (отпадане на голяма част от първоначално заявилите участие). В момента клуба разполага с 10 комплекта. Това обаче не означава, че за напред не трябва да се сдобием с още комплекти, но това трябва да става постъпателно. Апелирам за открити отношения с курсистите и да се знае, че при отсъствие от определен брой практики те да не бъдат допускани до изпит. Тук е за отбелязване, че напълно резонно бяха отстранени неявяващите се на зимните практики, но беше направен компромис за Хелияна Дундарова, която пътува по специализацията си в чужбина и Аксиния Колева, която поради трудова заетост не се яви на доста практики. Реално на изпита поради липса на практика те не успяха да си вземат изпита и така малко се получава двоен стандарт, което трябва да се избягва и правилата да важат за всеки независимо от ангажиментите. Задължително трябва още в първата седмица да бъдат събирани първите вноски от таксата за да могат да бъдат застраховани. Тук ще възникне нов проблем, като през новата година ще трябва да сменим застрахователната компания. Трябва да се положат усилия курса да върви с равномерно темпо и да влизат в по-големи пещери и пропасти. Задължително още в началото на курса трябва да се избистри кой ще е външен инструктор на изпита. Това също така допусната грешка за която вина има главния координатор. Трябва по-рано да се говори с подходящ инструктор! Практиката с междинните тестове не трябва да се занемарява, тя дава добри резултати. Трябва в края на всеки раздел да се прави междинен тест.
Програмата, място на провеждане и технически средства: За поредна година се намериха слабости в програмата. Това е неразривно свързано и с избора на обекти и полигони. Също така тя трябва да бъде така изготвена, че да може да има взаимна заменяемост на обекти и полигони. Тук също търпим критика и това не остава незабелязано от курсистите. Реално когато на три или четири пъти се сменя програмата това показва, че не сме си направили точно организационно нещата и това се отразява и на курсистите. Програмата реално трябва да може да се наглася и спрямо темпото на развитие на курса. Пак отчитам слабост и с липсата на разработен полигон където клуба да може да провежда самостоятелни тренировки. Това касае и за зимни такива, защото по време на последния курс имаше случаи да се съберат три курса на „чатала” в Темната и да става страхотно задръстване. Може би ще е добре в писането на програмата да се включат повече хора. Да се дадат повече алтернативи и някои обекти и полигони да се посетят преди курса за да няма промени в последния момент. Това важи и за „водната практика”, където е важно да се намери пещера с по големи възможности за плаване от Душника и Темната дупка в период на маловодие. Геоложката практика да е в топло време, ориентирането също, както и картирането. Тези практики може да се комбинират за разнообразие с други когато се правят двудневни такива. За момента практическите занятия се провеждат във ден вторник, което е удобно. При наличие на по-голяма ангажираност помещението може да се ползва и в дните понеделник и петък. Не е проблем за специализираните лекции да продължи практиката да се канят външни специалисти. Констатиран е и един друг проблем обаче. По време на последния курс нито една лекция не беше визуализирана с проектор. Презентира се на малкия екран на компютъра, което е крайно несериозно. Време е клуба да отдели средства за проектор, имайки предвид и амбициите да се изнасят презентации и лекции в училища и на други места извън курса на клуба.
 
Главен координатор на курса:
Константин Стоичков. /22.07.2013г./

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.