РЕЗУЛТАТИ, ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯ "БАНСКИ СУХОДОЛ" 2002

С оглед на предварително поставените цели и получените резултати експедицията проведена в циркус Бански Суходол’02 може да бъде определена като успешна. Изключително трудния достъп до района, подготовката за 20-дневен престой, неговото организиране и не на последно място собственото финансиране на участниците в експедицията до известна степен затрудниха нейното провеждане. Много помогна досегашния опит от провеждани експедиции в района, като бе направен приблизително точен разчет на необходимите средства нужни за престоя на участниците в циркуса, включващи разходи за храна, транспорт, консумативи, изнасяне на багажа до лагера, необходима екипировка и инвентар. Бяха формирани работни картировъчни, „разпробиващи“ и теренни групи, като бе направена и предварителна схема за тяхното движение в циркуса по време на експедицията.
 
По време на експедицията в пропастта №9 бяха набрани нови 61 м. денивелация в сравнение с най-ниско достигнатото ниво по време на експедицията проведена 2001 г. Прецизната и точна картировка показва, че максимално достигнатата кота от – 225м. (Б3 нарежда пропаст № 9 в списъка на десетте най-дълбоки български пещери, заемаща съответно девето място. Бе съставена и изработена точна карта на пропастта и съответно бе направено подробно техническо описание. Бяха направени измервания на пукнатинни системи в циркуса и пропастта и на тяхна база съставени полярни диаграми. Наред с това се осъществиха измервания на температурата в пропастта, заложени бяха капани и открити два нови биологични вида. Климатичните изследвания направени в пещерата показват температура, варираща от 0до2˚С. В сравнение с миналата година в пещерата се наблюдаваха множество заледени участъци (качвалата и камините до първия тесняк), което наложи тяхното екипиране (необходимия за тях инвентар е включен в техническото описание). Бе направено теодолитно кроки на района, заключен между пропастите № 9, № 6 и № 30. Бяха открити 11 нови обекта – джпиесвани, картирани (някой от тях – частично), описани, определено бе тяхното местонахождение и достъп. С това броят на обектите в циркуса Бански суходол стана 70. С най-голяма перспектива от тях е пропаст № 6, със своите 41 м. Денивелация. За базов лагер бе използван бившия скиорски лагер, разположен на 2267 м.н.в и 10-15 мин. южно от Големия валог, използван за лагер на националните експедиции в района. Мястото е изключително удобно с оглед наличието на печка и землянка, тъй като в парка е забранено паленето на огън на открито. Землянката бе използвана за съхраняване и складиране на инвентара. Времето необходимо за достигане до лагера от гр. Банско е приблизително от 6 до 8 часа с тежки експедиционни раници, като трябва да се има предвид, че маркирана туристическа няма. По време на експедицията пътя до лагера бе обозначен с лентова маркировка по клековете и каменни пирамидки. От друга страна, трасето от лагера до пропаст № 9 също бе подробно обозначено, с оглед движението на групите при влошени атмосферни условия и нощно време. За достигане до преспата за вода може да се използва същата маркировка до последния ригел преди главното било, където пътеката за № 9 завива на дясно, а е нужно да се продължи направо по сипея на Кутело 1 до голямата преспа в неговото подножие. От изключително важно значение се оказаха наличните радиостанции, които осигуриха една постоянна комуникация между излизащите от пещерата прониквачни-“разпробиващи“ и картиращи работни групи и базовия лагер. Експедицията продължи общо 18 дни, като взеха участие общо 21 човека. Количеството закупени хранителни продукти, могат да бъдат използвани като еталон за предстоящи експедиции, като разбира се трябва да бъде съобразен броя на участниците. Направената разбивка установи, че на един участник са необходими приблизително по 2 лв. на ден за храна. Проблем на експедицията се оказа недостига на хляб, което наложи неговото набавяне от гр. Банско, както и на някой други стоки от първа необходимост, като например захар, по време на самата експедиция..Нужно е всеки участник да носи със себе си минимум по 2 пластмасови шишета. Носения инвентар може да бъде използван като еталон, като трябва да бъде взето под внимание евентуалното бъдещо продължение на №9, №6 и евентуално една нова открита по-дълбока пропаст. За експедицията бе закупен общо 25 кг. карбид, който се оказа достатъчен (стигна и за бомби).
 
Автор: Юлий Пасков СПК "Академик" София.

Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.