Общо събрание на Сдружение Пещерен клуб "Хеликтит" София 13.02.2022г.

ОС ПК Хеликтит София 2022г.

Приложение № 1
към протокол от заседаниена УСна
«Пещерен клуб Хеликтит»от 12.01.2022 г.
 
 
П О К А Н А
 
УВАЖАЕМИЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ «ХЕЛИКТИТ»,
 
Управителния съвет на сдружение “Пещерен клуб Хеликтит” в състав: Яни Атанасов Макулев - председател и членове: Живко Живков Петров, Калин Пенков Атанасов, Константин Георгиев Стоичков, Веселина Иванова Иванова, на основание чл. 19, ал.2, предложение първо от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 13.02.2022 г. от 10:00 часа на адреса на управление на сдружението гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 42. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието на основание чл.20 от Устава на сдружението ще се отложи с един час по- късно за провеждане на същото място и при същия дневен ред, и ще се проведе законно, колкото и членове да се са явили.
 
Общото събрание ще протече при следния дневен ред :
 

 1. Обсъждане и приемане на предложения от УС финансов отчет и отчет за дейността на сдружението.

   

 2. Обсъждане и приемане на предложените от УС на изменения и допълнения на устава на сдружението.

   

 3. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на УС на сдружението поради приключване на мандата ими избирането на нови такива.

   

 4. Вземанерешение за освобождаване от длъжност на председателя на сдружениетопоради приключване на  неговия мандат и избор на нов такъв.

   

 5. Вземане на решение за приемане на нови членове на сдружението.

   

 6. Други въпроси.

   

Председател на УС:

 
(Яни Макулев)

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.