Отчетно-изборно събрание на ПК „Хеликтит” София 17.02.2018 г

Изглед от помещението на клуба. Снимка: Константин Стоичков

На 17.02.2018г (събота) в клубното помещение се проведе Отчетно-изборно събрание на клуба.
Преди събранието, председателя на БФСп, доц., д-р Явор Шопов запозна членовете на клуба с някои от инициативите, проектите и проявите планирани от БФПс за което сърдечно му благодарим.
Събранието започна в 11.00 часа-един час след обявеното поради липса на кворум в 10:00 часа.Присъстваха първоначално 17 души, членове на клуба, а след избирането на новите членове, присъстващите станаха 20 души, с право на глас.
Сбирката протече спрямо предварително обявения дневен ред.
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на клуба през2017 г.
2. Отчет на Касиера за финансовото състояние на клуба, и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г..
3. Отчет на Инвентарчика за състоянието на материалната финансово състояние.
4. Приемане на нови членове.
5. Подаване на оставка от УС и избор на нов УС.
6. Предложения за прояви през 2018 г.
7. Разни.               
По време на събранието бяха приети (след кратки обсъждания) годишният отчет изготвен от УС, както и финансовия отчет, като ОС възложи на новият УС да изготви актуален годишен проектобюджет в срок до 28 февруари 2018г. Беше разгледан и отчета за материалната база на клуба, като се дадоха препоръки за закупуване на нов инвентар и беше отчетен бракуваният инвентар за периода.
Бяха приети седем нови члена на клуба:
Станислав Асенов, Веселина Иванова, Венцислава Йорданова, Николай Керенчев, Николай Коцев, Момчил Атанасов и Християна Вълкова.
Преди събранието трима от старите членове на клуба си подновиха членството: Живко Петров, Мартина Колева и Стоян Брашнаров.
Избра се нов Председател и Управителен съвет в състав: Яни Макулев, Живко Петров, Константин Стоичков, Калин Атанасов и Веселина Иванова.
Бяха дадени предложения по календарният план за проявите през годината:
-          Темната дупка при гара Лакатник. (Яни Макулев, Константин Стоичков, Живко Петров, Станислав Асенов и др.).
-          Зиданка при гара Лакатник. (Яни Макулев, Веселин Макулев, Ивайло Борисов, Константин Стоичков, Живко Петров, Станислав Асенов и др.).
-          Банковица и района на село Карлуково. (Яни Макулев, Христо Христов, Бойко Стефанов и др.).
-          Пролетен и есенен – традиционни лагер сборове. (УС)
-          Курс „Пещерняк”. (УС, инструкторите)
-          Вътрешни курсове -технически и картиране. (УС, инструкторите)
-          Участие във екстремни фестове „Арт екстрийм фест”. (Яни Макулев)
-          Водене на незрящи хора в пещера. (Петър Христов)
-          Участие в експедиция „Средна Азия”. (Михаил Хаджитодоров)
-          Експедиция в Судан. (Михаил Хаджитодоров)
В точка разни бяха обсъдени и дадени препоръки относно дейността на клуба.
-          Мирослава Рударска запозна клубните членове с проект за електронна база данни за нуждите на картотеката.
-          Константин Стоичков  сподели, че тази година ПК „Черни връх”честват 60-годишнина и, че трябва да се включим в мероприятието.
-          Обсъди се провеждането на курсовете в клуба, като се стигна до извода, че курс пещерняк ще се провежда в рамките на четири месеца, а техническите курсове може да са с минимална такса за участниците.
-          Препоръчаха се по-активни действия за качване на информация на клубния сайт в които да се включат повече клубни членове.
-          Обсъди се и наболелия проблем с застраховането на клубните членове и се обсъдиха насоки за разрешаването му.
След изтичане на дневният ред заседанието беше закрито. 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.