ОБЯВА Отчетно-изборно общо събрание на сдружение Пещерен клуб „Хеликтит“ София

Отчетно-изборно общо събрание на сдружение Пещерен клуб „Хеликтит“ София

На основание Устава на сдружението и решение на Управителния съвет от 08.03.2021 г., УС на ПК "Хеликтит" ОТЛАГА  с месец свиканото отчетно-изборно общо събрание на клуба.
Събранието ще се проведе в клубното помещение с адрес: гр. София, ул. Св. Св. "Кирил и Методий" № 42 на 10.04.2021 г. (събота) от 10.00 ч. при следния Дневен ред:
 
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2020 г;
2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението;.
3. Отчет за състоянието на материалната база на сдружението;
4. Приемане на нови членове;
5. Избор на нови членове за УС на сдружението;
6. Промени в устава на сдружението;
7. Експедиционна и изследователска дейност 2021 г.;
8. Разни.
 
При липса на кворум заседанието ще се проведе на същото място след изтичането на един час от първоначално обявения час.
При удължаване на пандемичната обстановка в страната събранието ще се осъществи онлайн или ще бъде проведено на открито!
Обявата е публикувана и в уеб сайта на клуба, на интернет-адрес:
http://www.helictit.info/event
 

  • Напомняме, че с наближаването на ОС е добре членовете на клуба да заплатят своя годишен членски внос на Председателя или да го внесат в банковата сметка на клуба в лева (BGN) IBAN:BG39FINV91501215836127 BIC: FINVBGSF;
  • Членския внос е важен за формиране и попълване на бюджета касаещ режийните разходи за наем и поддръжка на клубното помещение;
  • Достъп до инвентар имат само членовете на клуба. Всеки който не е заплатил членски внос за да ползва инвентар трябва да направи запитване до Председателя на клуба и съответно УС да вземе решение;
  • Кандидатурите за нови членове на УС е добре да бъдат изпратени до първи март на клубния имейл helictit.info@gmail.com;
  • Кандидатите за членове на УС трябва да са заплатили годишен членски внос!
  • Полезно за кандидатите е да имат поне две години участие в дейността на клуба;
  • Ще се гласуват промени в устава на сдружението. Добре е кандидатите за УС да знаят, че промените в устава ще касаят пряко някои отговорности като инвентар, каса, помещение, архив, картотека, обучителна дейност, експедиционна дейност, научни дейности и др, които след направените промени ще бъдат поети като ресор от членовете на УС!

Начало: 

2021-04-10

Край: 

2021-04-10

Организатор: 

Сдружение Пещерен клуб "Хеликтит" София
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.